Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Bản tin thông báo

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH

5/4/2020 9:20:11 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

                 TRƯỜNG MN THUẬN HÓA                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 20/KH-MN

Thuận Hóa, ngày 03 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện dạy học sau khi nghỉ dịch năm học 2019-2020

 

  Căn cứ Công văn số 689/SGDĐT ngày 04/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

  Công văn số 109/PGD&ĐT ngày 09/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

  Công văn 687/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới; (Công văn này tại Mục 2 Điểm g có đề cập việc học trở lại);

  Công văn số 823/SGD ĐT-CtrTT ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh;

  Công văn số 828/SGD ĐT-GDTrH ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

  Thực hiện Công văn số 133/PGD&ĐT 29/4/2020 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học sau thời gian nghỉ dịch bệnh CoVid-19 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa; trường MN Thuận Hóa xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học sau khi nghỉ dịch năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nhà trường thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học sau khi học sinh trở lại trường do dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo các Tổ chuyên môn trong việc tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, trong soạn bài để bảo đảm yêu cầu chuẩn Chương trình sau khi giảm tải, bảo đảm hoàn thành Kế hoạch năm học 2019-2020, thực hiện bàn giao trẻ 5 tuổi cho trường Tiểu học theo đúng tiến độ thời gian chung của tỉnh.

Làm căn cứ để thực hiện ưu tiên các hoạt động trọng tâm thực hiện tại trường.

Kết hợp dạy học với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian thực hiện

   Tính đến nay (27/4/2020), trường đã hoàn thành chương trình tuần 20 (tuần 3 của chương trình học kỳ II).

          Chương trình thực hiện trong thời gian còn lại: 10 tuần (giảm 05 tuần).

           Dự kiến thực hiện dạy chương trình sau khi nghiên cứu giảm tải từ tuần 20 đến tuần 35: 10 tuần thực dạy.

          Thời gian hoàn thành: Ngày 10/7/2020.

       2. Chương trình cụ thể (từ tuần 1 đến tuần 10): Dạy học theo chương trình giảm tải.

 * Khối mẫu giáo Lớn:

        Tuần 1: Từ ngày 04/5 đến ngày 8/5/2020: Bé yêu cây xanh

        Tuần 2: Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020 : Thứ tự các mùa trong năm

        Tuần 3: Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020:  Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

        Tuần 4: Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020: Bé với các hiện tượng thiên nhiên

        Tuần 5: Từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020: Một số quy định khi tham gia giao thông

        Tuần 6: Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020: Phương tiện giao thông đường bộ

        Tuần 7: Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020: Quê hương Thuận Hóa bé yêu

        Tuần 8: Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020: Quảng Bình quê hương em

        Tuần 9: Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020: Trường tiểu học

        Tuần 10: Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020: Bé lên lớp một

        Tuần 11: Từ 13/7 đến 17/7: Hoàn thành hồ sơ và tổng kết năm học 2019-2020.

* Khối mẫu giáo Nhỡ:

        Tuần 1: Từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020: Bé yêu cây xanh

        Tuần 2: Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020 : Làm quen một số hoa quả

        Tuần 3: Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

        Tuần 4: Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020: Mùa hè của bé

        Tuần 5: Từ ngày  01/6 đến ngày 05/6/2020: Bốn mùa bé yêu

        Tuần 6: Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020: Hiện tượng thiên nhiên

        Tuần 7: Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020: Tìm hiểu quy định khi tham gia giao thông

          Tuần 8: Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020: Phương tiện giao thông đường bộ

        Tuần 9: Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020: Phương tiện giao thông đường Thủy

        Tuần 10: Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020: Quê hương Thuận Hóa bé yêu

        Tuần 11: Từ 13/7 đến 17/7: Hoàn thành hồ sơ và tổng kết năm học 2019-2020.

* Khối mẫu giáo Bé:

        Tuần 1: Từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020: Bé yêu cây xanh

        Tuần 2: Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020 : Làm quen một số hoa quả

        Tuần 3: Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

        Tuần 4: Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020: Mùa hè của bé

        Tuần 5: Từ ngày  01/6 đến ngày 05/6/2020: Bốn mùa bé yêu

        Tuần 6: Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020: Hiện tượng thiên nhiên.

        Tuần 7: Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020: Tìm hiểu quy định khi tham gia giao thông

           Tuần 8: Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020: Phương tiện giao thông đường bộ

        Tuần 9: Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020: Phương tiện giao thông đường Thủy

        Tuần 10: Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020: Quê hương Thuận Hóa bé yêu

        Tuần 11: Từ 13/7 đến 17/7: Hoàn thành hồ sơ và tổng kết năm học 2019-2020.

 

* Khối Nhà trẻ:

         Tuần 1: Từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020: Bản thân bé

        Tuần 2: Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020 : Bé và những người thân trong gia đình

        Tuần 3: Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020: PTGT đường bộ

        Tuần 4: Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020: Phương tiện giao thông đường Thủy

        Tuần 5: Từ ngày  01/6 đến ngày 05/6/2020: Nước với bé

        Tuần 6: Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020: Mùa hè của bé

        Tuần 7: Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020: Trang  phục mùa hè của  bé

        Tuần 8: Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020: Bốn mùa với bé

        Tuần 9: Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020: Lớp mẫu giáo 3 tuổi

        Tuần 10: Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020: Bé đi mẫu giáo

        Tuần 11: Từ 13/7 đến 17/7: Hoàn thành hồ sơ và tổng kết năm học 2019-2020.

3. Hồ sơ phục vụ dạy học từ ngày 04/5/2020

        Lịch báo giảng: theo tuần giảm tải: Tuần 1 đến tuần 10

        Một số tài liệu khác.

4. Phương án giãn cách học sinh tại trường, lớp học

Thực hiện Công văn số số 823/SGD ĐT-CtrTT ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh; Công văn  số 132/ PGD&ĐT ngày 28/4/2020 của Phòng giáo dục về việc thông báo cho học sinh đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trường tổ chức thực hiện giãn cách tại trường, lớp học như sau:

  4.1. Đón trẻ, trả trẻ:

  • Đón trẻ: Giáo viên đón trẻ tại cổng trường, không để phụ huynh vào sân trường, nhân viên y tế đo thân nhiệt của trẻ; giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng lau khô bằng khăn cá nhân rồi vào lớp. Thời gian đón trẻ như sau: Khối lớn 6h45; Khối Nhỡ 7h; Khối Bé 7h15; Nhà trẻ 7h30.
  • Trả trẻ: Giáo viên vệ sinh cho trẻ, trả trẻ tại cổng trường, không để phụ huynh vào sân trường; Thời gian trả trẻ như sau: Nhà trẻ 16h10; Khối Bé 16h25; Khối Nhỡ 16h35; Khối lớn 16h45.

       4.2. Bố trí học sinh trong lớp học: Mỗi lớp học, GV căn cứ sỹ số để sắp xếp lại bàn ghế được giãn rộng hết diện tích trong phòng, cất các đồ dùng, vật dụng trong lớp vào phòng kho để ưu tiên diện tích đặt bàn ghế nhằm giãn cách các vị trí ngồi học cho trẻ. Không  bố trí ngồi học nhóm, cho trẻ ngồi cùng chiều với nhau.

        4.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học: Thực hiện giãn cách tối thiểu theo quy định tại Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế các hoạt động nhóm để học sinh hoạt động bảo đảm các khoảng cách và an toàn phòng dịch. Bố trí xen kẽ các khối lớp được phép ra vào hợp lý không cho học sinh ra hoạt động ngoài trời đồng loạt. Cụ thể:

Khối lớn: Sau HĐC HĐNT thứ 3, Thể dục sáng  thứ 2 và thứ 4

Khối lớp Nhỡ: Sau HĐC tổ chức  HĐNT ngày thứ 2 Thể dục sáng  thứ 5

Khối lớp Bé: Tổ chức Thể dục sáng  thứ 3, HĐNT thứ 5

Khối Nhà trẻ: Tổ chức Thể dục sáng  thứ 6, HĐNT thứ 4

Trong quá trình trẻ tham gia hoạt động ngoài trời 2 giáo viên chia học sinh tổ chức tránh tập trung toàn nhóm lớp, (Bố trí cụ thể GV theo lớp, NV theo khu vực,…).

Tăng cường tổ chức, nâng cao ý thức vệ sinh phòng dịch thường xuyên đối với CBQL, GV và trẻ: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, xịt nước khử trùng…..

4.3. Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ngủ trưa, Trung tâm Nhà trẻ, ăn trưa ở hiên lớp học; lớp Bé 1, Nhỡ 1 ở giàn mát trước sân, lớp Lớn 1 tại hiên dãy phòng chia cơm; Ba tâm Bé 2, phòng âm nhạc, Nhỡ 2 tại phòng hội họp, lớp Lớn 2 tại phòng chia cơm;

         Giờ ngủ: Giáo viên sắp xếp ghế ngủ cho trẻ nằm sole và phải giữ khoảng cách đảm bảo phù hợp, trẻ có gối, chăn riêng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với phụ trách chuyên môn: Cùng với tổ trưởng chuyên môn lựa chọn bài phù hợp với độ tuổi, cân đối chương trình, sắp xếp thời khóa biểu phù hợp, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.

2. Đối với Tổ chuyên môn: Cùng với giáo viên trong tổ thực hiện chương trình  đảm bảo theo quy định.

3. Đối với giáo viên, nhân viên: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch và phương án giản cách.

4. Đối với Ban đại diện CMHS (lớp/trường): phối kết hợp với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm tuyên truyền, vận động phụ huynh thực hiện đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

5. Đối với cô nuôi: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ, xây dựng thực đơn phù hợp, chế biến các món ăn đảm bảo chín, sôi, luộc kỹ bát ăn của trẻ bằng nước sôi trước giờ ăn của trẻ.

Trên đây là kế hoạch thực hiện dạy học sau khi nghỉ dịch năm học 2019-2020 của Trường MN Thuận Hóa.

 

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;

- CB, GV,NV  trường;

- Ban đại diện CMHS trường;

- Lưu: VT.

                                                                                Nguyễn Thị Như Hoa

 

ĐỊA CHỈ
Thuận Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01275039203 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thuận Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình